Performing Arts in which Artists use their Voices or Bodies.

2016թ․ մայիսի 13-ին Երևանում անհասկանալի հանգամանքներում սպանվել է ոստիկան Հրաչյա Ֆալանջյանը: Տուժողի մայրը և իրավահաջորդը՝ Մարետա Անտոնյանը փորձում է ստանալ մահացածի հասանելիք գումարը՝ 1,4 մլն դրամը, ինչպես նաև վերջնահաշվարկը:

SEARCH

Dance
Highlights
Rite of Spring Show

The Rite of Spring caused an outrage on its premiere in Paris a century ago. But was it the music or the dance? The music of Stravinsky influenced many of the 20th-century’s leading composers and is one of the most recorded works in the classical repertoire. Stravinsky was so taken aback by the audience’s reaction.

Dance
Highlights
Rite of Spring Show

The Rite of Spring caused an outrage on its premiere in Paris a century ago. But was it the music or the dance? The music of Stravinsky influenced many of the 20th-century’s leading composers and is one of the most recorded works in the classical repertoire. Stravinsky was so taken aback by the audience’s reaction.

more headlines in our item sections

latest # news