Straight to Sevan: Bohem Studio – Teahouse | Թիմը գնում է Սեւան

In Bohem Studio – Teahouse in Sevan, art permeates every centimeter of the walls. The teahouse welcomes art lovers in this city full of talented musicians and painters. The wider goal is to keep those talented artists in Sevan to develop and give life to their city. Tim Straight meets Gohar, the social entrepreneur at the origin of this artsy project.

Սևանում գտնվող Բոհեմ Ստուդիո – Թեյատան պատերն անգամ ներծծված են արվեստով։ Թեյատունը իր դռներն է բացել այս քաղաքի արվեստասերների համար։ Նպատակն է նպաստել այդ տաղանդավոր արվեստագետների՝ Սևանում մնալուն, որպեսզի վերջիններս զարգացնեն ու նոր շունչ հաղորդեն քաղաքին։ Թիմ Սթրեյթը հանդիպում է Գոհարին՝ Բոհեմ նախագծի ետևում կանգնած սոցիալական ձեռներեցին։