Discovering My Gyumri: Chalet Gyumri | Բացահայտելով իմ Գյումրին. Շալե

Alongside their efforts to eradicate the temporary shelters that became synonymous with the never-ending recovery process in post-Earthquake Gyumri, the “Shirak Centre” NGO and its director Vahan Tumasyan have built their headquarters as a combination of guest house, event space and a depository of artifacts that embody Gyumri’s history and have been rescued from temporary shelters, run-down buildings and carefully restored.

«Շիրակ Կենտրոն» ՀԿ-ն, որը լծվել է Գյումրին երկրաշարժից մնացած վերքերից՝ տնակային ավաններից մաքրելու ծանր գործին, և նրա տնօրեն Վահան Թումասյանը կենտրոնի շենքը կառուցել են որպես հյուրատուն, հանդիսությունների սրահ, քաղաքային հավաքատեղի և այնտեղ հավաքել են Գյումրվա պատմությունն ամփոփող իրեր, որոնք հենց իրենք էլ փնտրել, փրկել են քանդվող շենքերից ու քայքայվող տնակներից և խնամքով վերականգնել։