Don’t judge a book by its cover | «Կենդանի գրադարանի» մարդ-գրքերը

TOG (Community volunteers foundation) has organized living libraries in Turkey since 2007. Living library sets up a library of people who represent groups that are frequently victims of discrimination, prejudice, and stereotyping. ‘Readers’ can then ‘check-out’ the ‘books’ from the living library and engage in a conversation with the book.

2007 թվականից Թուրքիայում TOG-ը՝ Համայնքի կամավորների հիմնադրամը, կազմակերպում է «Կենդանի գրադարաններ»։ «Կենդանի գրադարանի» գրքերը խտրականության, նախապաշարմունքի կամ կարծրատիպի զոհ մարդիկ են։ Ընթերցողները կարող են ընտրել «գրքեր» և խոսել նրանց հետ։