Hidden Yerevan. The Cyclops, the Crow, and Modigliani | Թաքնված Երևան: Կիկլոպը, Ագռավն ու Մոդիլիանին

On the heights of Nork, Yerevan, there’s a humble house inhabited by a family of artists. This time we present the sculptor brothers – Mushegh and Simon Petrosyan.

Երևանի Նորքի բարձունքում մի համեստ տուն կա, որտեղ ապրում է արվեստագետների մի ընտանիք։ Այս անգամ ներկայացնում ենք քանդակագործ եղբայրներ Մուշեղ և Սիմոն Պետրոսյաններին: