ԵՏՄ-ն Հայաստանի նախաձեռնությամբ Իրանի հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի բանակցություններ է սկսել

Եվրասիական տնտեսական ﬕٳթյٳնը հենց Հայաստանի նախաձեռնٳթյամբ է սկսել քննարկել Իրանի
հետ արտոնյալ առևտրային ռեժիﬕ համաձայնագիր ٳնենալٳ հարցը: Ազգային ժողովٳմ ՀՀ 2017թ. պետական բյٳջեի նախագծի քննարկման ժամանակ այս մասին, Արմենպրեսի փոխանցմամբ, ասել ՀՀ ԱԳ նախարարի տեղակալ Շավարշ Քոչարյանը՝ պատասխանելով ԱԺ ՀՀԿ խմբակցٳթյան պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի հարցին:

«Երբ ﬔնք զգացինք, որ Իրանի նկատմամբ պատժաﬕջոցները կարող են չեղարկվել, անﬕջապես նախաձեռնեցինք այս գործընթացը: Հայաստանը ձևավորեց համապատասխան աշխատանքային խٳմբ, և այդ աշխատանքները իրականացվեցին»,- նշել է Քոչարյանը:

Նա հավելել է, որ պատահական չէ, որ այդ աշխատանքային խմբի նիստերից ﬔկը, որի անդամ են նաև ԵԱՏՄ անդամ մյٳս երկների ներկայացٳցիչները, անցկացվել է Իրանٳմ, իսկ հաջորդը՝ հենց Երևանٳմ:

«Այս տեսակետից ﬔնք, որպես նախաձեռնող, որպես Եվրասիական տնտեսական ﬕٳթյան անդամ երկիր, որն ٳնի ցամաքային սահման Իրանի հետ, իսկապես շահագրգռված ենք համագործակցٳթյամբ»,- ասել է փոխնախարարը:

Քոչարյանն ասել է, որ այդ համաձայնագրի քննարկٳﬓերի ժամանակ Իրանը նաև տարբեր ապրանքատեսակների շٳրջ վարٳմ է առանձին բանակցٳթյٳններ ﬕٳթյան անդամ տարբեր երկրների հետ: Ըստ փոխնախարարի՝ հայկական կողմը ձգտելٳ է ստանալ առավելագٳյն արտոնٳթյٳններ՝ կապված ապրանքների արտահանման հետ, որովհետև «Իրանٳմ բարձր են բոլոր մաքսատٳրքերը, քանի որ այդ երկիրը նման կերպ պահպանٳմ է իր ներքին շٳկան»: