HASS Fest. տարբեր ժանրերը մեկտեղվեցին և սիրեցին իրար

HASS Fest-ը Երևանում երկրորդ անգամ հավաքեց երիտասարդ ստեղծագործողների, որոնք չեն ցանկանում սահմանափախվել մեկ ժանրի կամ մեկ մեդիայի ընտրությամբ։