Ա­ռա­ջին հա­ջո­ղու­թյու­նը 1996-ից հե­տո

Ն­շենք, որ Ար­թուր Դավ­թյա­նի անձ­նա­կան մար­զիչն է հան­րա­պե­տու­թյան վաս­տա­կա­վոր մար­զիչ Հա­կոբ Սե­րոբ­յա­նը:

Այս արդ­յուն­քը կա­րե­լի է մեծ հա­ջո­ղու­թյուն հա­մա­րել հայ­կա­կան մարմ­նա­մար­զու­թյան հա­մար, քա­նի որ վեր­ջին ան­գամ Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչն օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րի մարմ­նա­մար­զու­թյան մրցա­շա­րին մաս­նակ­ցել էր 1996թ. Ատ­լան­տա­յի օ­լիմ­պիա­կան խա­ղե­րում: