Ազդագիր, 13-20-ը հունվար


ԹԱՏՐՈՆ

Հ.­Թու­ման­յա­նի ան­վան ­Պե­տա­կան տիկ­նի­կա­յին թատ­րոն

«­Բա­րի վի­շա­պը, ­Նոր տար­վա հրաշ­քը», ա­մա­նոր­յա ներ­կա­յա­ցում, բեմ.՝ Դ. ­Մար­տի­րոս­յան, 15.01 / ժ.11:00, 13:00, 15:00, 17:00

«­Կար­միր գլխար­կը», Շ. ­Պեrրո, 14.01 / ժ. 14:00

«Ե­րեք խո­զուկ», 15.01 / ժ. 14:00

­Խա­մա­ճիկ­նե­րի թատ­րոն

«­Կար­միր գլխար­կը», մանկ. ներկ., Շ. ­Պեր­րո, բեմ.՝ Ա. Էլ­բակ­յան, 14.01, 15.01 / ժ. 12:30, 14:00

«Ինչ­պես քաջ աք­լո­րը հաղ­թեց խո­րա­մանկ աղ­վե­սին…», մանկ. ներկ., բեմ.՝ Ա. Էլ­բակ­յան, 18.01, 19.01 / ժ. 12:30, 14:00

Հ.­Պա­րոն­յա­նի ան­վան ե­րաժշ­տա­կան կո­մե­դիա­յի պե­տա­կան թատ­րոն

«Իրձ­նից պրծում չկա››, հեղ.՝ Գ. Խանջ­յան, բեմ.՝ Ե. Ղա­զանչ­յա­նի, կա­տակ. 2 գործ., 20.01 / ժ. 19։00

Պե­տա­կան Կա­մե­րա­յին Թատ­րոն

«Կա­ռա­վա­րա­կան հա­մերգ», հեղ. և ռեժ.՝ Ա. Երն­ջակ­յան, 19.01, 20.01 /ժ. 19:00


ԱԿՈՒՄԲ

MEZZO Classic House Club

Upstairs՝ փոփ և ջազ, 14.01

Impression և Ար­փի՝ հա­մաշ­խար­հա­յին հի­թեր, 15.01

Nuance՝ էթ­նո ջազ, 16.01

Imagine՝ հա­մաշ­խար­հա­յին հի­թեր, 17.01

Հա­մերգ­նե­րի սկիզ­բը՝ ժ. 21:30

Stop club

Dorians՝ ռոք, 14.01 / ժ. 21:30

NOOZ՝ ա­կուս­տիկ ֆանկ, 20.01 / ժ. 21:30


Ulikhanyan Club

Սու­րեն Ա­ռուս­տամ­յան՝ բլյուզ, 14.01

Crossroads՝ բլյուզ, 15.01

NOOZ՝ ա­կուս­տիկ ֆանկ, 17.01

Rumba Gitanos՝ իս­պա­նա­կան ե­րաժշտ., 18.01

Հա­մերգ­նե­րի սկիզ­բը՝ ժ. 21:00


ՕՊԵՐԱ, ԲԱԼԵՏ, ՄՅՈՒԶԻՔԼ

Հ.Պա­րոն­յա­նի ան­վան ե­րաժշ­տա­կան կո­մե­դիա­յի պե­տա­կան թատ­րոն

«Ա­տամ­նա­բույժն արևել­յան››, Հ.Պա­րոն­յան, բեմ.՝ Ե.Ղա­զանչ­յան, օ­պե­րետ 2 գործ., 22.01 / ժ. 19:00

Եր­գի պե­տա­կան թատ­րոն

«Ու­րախ նո­տա­ներ», ա­մա­նո­րի ներ­կա­յա­ցում, 13.01 / ժ. 12:00, 14:00, 16:00շ

Ա. Ս­պեն­դիար­յա­նի ան­վան օ­պե­րա­յի և բա­լե­տի ազ­գա­յին ա­կա­դե­միա­կան թատ­րոն

«Ա­նուշ», Ա. Տիգ­րան­յան, օ­պե­րա 3 գործ., ռեժ.՝ Գե­ղամ Գ­րի­գոր­յան, 18.01 / ժ. 19:00


ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ

Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին պատ­կե­րաս­րահ

Հ­մա­յակ Հա­կոբ­յան, գե­ղան­կար, հո­բել­յա­նա­կան ցու­ցա­հան­դես, մինչև 02.02

Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րի միու­թյուն

«Մով­սեսն ան­կա­խու­թյան ջա­հա­կիր», գե­ղան­կար, քան­դակ, գրա­ֆի­կա, 13.01-ից

«Գեր­դաս­տան», գե­ղան­կա­րիչ Լու­սի­նե (Ս­վետ­լա­նա Հա­կոբ­յան), ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դես, մինչև 17.01

ՆՓԱԿ

«Արդ­յու­նա­բե­րա­կան սիմ­ֆո­նիա» լու­սան­կար­չա­կան ցու­ցա­հան­դես, մինչև 15.01

Ճար­տա­րա­պե­տու­թյան ազ­գա­յին թան­գա­րան-ինս­տի­տուտ

«Ակտ 1», ցու­ցադր­ված են Գայ Ղա­զանչ­յա­նի, Ժո­րա Գաս­պար­յա­նի և Ռու­բեն Գ­րի­գոր­յա­նի գե­ղան­կար­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը, մինչև 15.01

«Դա­լան» ար­վես­տի սրահ

«Ան­հա­տա­կա­նու­թյուն և Միաս­նու­թյուն», խմբա­յին ցու­ցա­հան­դես, մինչև 20.01


ՖԻԼՄԵՐ

«Մոսկ­վա» կի­նո­թատ­րոն

«Էլ­վի­նը և սկ­յու­ռիկ­նե­րը 3», ԱՄՆ, ա­նիմ. ըն­տա­նե­կան կա­տակ., ռեժ.՝ Մ. Միտ­չել, դեր.՝ Ջ. Լի, Դ. Ք­րոս, Ջ. Լոնգ, կար­միր դահ­լիճ, 13.01 / ժ. 11:00, 13:00, 15:00, 14.01 / ժ. 11:00, 13:00

«Ա­լա Բա­լա Նի­ցա», Հա­յաս­տան, կատ., կար­միր դահ­լիճ, 13. 01 / ժ. 15:00, 19:00, 14.01 / ժ. 19:00

«Ա­ռա­ջադ­րանքն ա­նի­րա­գոր­ծե­լի 4», ԱՄՆ, մար­տա­ֆիլմ, թրի­լեր, ռեժ.՝ Բ.Բըրդ, դեր.՝ Թ. Ք­րուզ, Ջ. Րե­ներ, Կա­պույտ դահ­լիճ, 13. 01, 14. 01 / ժ. 17:45, 22:00

«Հ­յու­գո. ժա­մա­նա­կի պա­հա­պա­նը 3D», ԱՄՆ, ար­կած., ըն­տա­նե­կան, ռեժ. Մ. Ս­կոր­սե­զե, դեր.՝ Ա. Բաոըր­ֆիլդ, Բ. Քինգս­լի, Ս. Կոեն, Կա­պույտ դահ­լիճ, 13-14. 01 / ժ. 11:45, 14:00

«Ֆան­տոմ. ա­մե­նա­մութ ժա­մը 3D», ԱՄՆ, Ռու­սաս­տան, ֆան­տաս­տիկ թրի­լեր, ռեժ.՝ Ք. Գո­րակ, դեր.՝ Գ. Կու­ցեն­կո, Է.Հիրշ, Օ. Թիրլ­բի, կա­պույտ դահ­լիճ, 13-14. 01 / ժ. 16:15, 20:00

«Նաի­րի» կի­նո­թատ­րոն

«Ես եմ», Հա­յաս­տան, ռո­մանտ. կատ., ռեժ.՝ Վ. Գ­րի­գոր­յան, դեր.՝ Ս. Սարգս­յան, Լ. Դավ­թյան, Ե. Ղա­զար­յան, Ա. Նա­վա­սարդ­յան 13-14.01 / ժ. 19:00

«Ծննդ­յան տո­նի պատ­մու­թյուն», Գեր­մա­նիա, մանկ. հե­քիաթ, ռեժ.՝ Յ. Վո­ւո­լիկ, 13. 01, 14. 01 / ժ. 13:00

«Կա­պիկ­նե­րի մո­լո­րա­կի ապս­տամ­բու­թյու­նը», ԱՄՆ, ֆանտ. մար­տա­ֆիլմ, ռեժ.՝ Ռ. Ո­ւայթ, դեր.՝ Մ. Ո­ւոլդ­բերգ, 13. 01, 14. 01 / ժ. 15:00

«Կո­լում­բիա­նա», ԱՄՆ, մար­տա­ֆիլմ, ռեժ.՝ Օ. Մե­գա­տոն, 13. 01, 14. 01 / ժ. 17:00

«Մեկ օր», ԱՄՆ, Բ­րի­տա­նիա, կատ., մե­լոդ­րա­մա, ռեժ.՝ Լ. Շեր­ֆիգ, դեր.՝ Է. Հե­թո­ւեյ, Ջ. Ս­թեր­ջես, 13-14.01 / ժ. 21:00