Եթե շահագործվի Թեղուտի հանքավայրը

Հայաստանը կկորցնի 1 232 հա անտառ՝ համաձայն Թեղուտի պաշտպանության քաղաքացիական նախաձեռնության:«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» փաստաթղթում 36 սմ տրամագծով կոճղ ունեցող տանձենու վնասը գնահատվել է 1000 դրամ: