Սեռային խտրականութեան վառ ապացոյցը՝ տիկնանց կազմեր

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ

Agos

Արդի հա­սարա­կու­թեան կա­րեւո­րագոյն խնդիր­նե­րէն մէկն է սե­ռային խտ­րակա­նու­թիւնը։ Հաս­կա­ցողու­թիւն մը, որ ձե­ւաւո­րուած է այ­րիշխան հա­մակար­գի մը պա­հանջնե­րուն բե­րու­մով։

Պոլ­սա­հայ աւան­դութիւն մըն է Սուրբ Ծնունդի եւ Սուրբ Զատ­կի նման տա­ղաւար­նե­րուն այ­ցե­լել Պատ­րիար­քա­րան եւ այնտեղ միաս­նա­բար շնոր­հա­ւորել տօ­նը։ Բազ­մութիւ­նը նո­ւազեց­նե­լու հա­մար շնոր­հա­ւորու­թեան այդ այ­ցե­լու­թիւննե­րը կը կա­յանան որոշ ծրագ­րով մը, եւ օր մըն ալ կը նշա­նակո­ւի հա­մայնքա­յին հաս­տա­տու­թիւննե­րու տիկ­նանց կազ­մե­րու այ­ցե­լու­թեան հա­մար։ Ճիշդ ալ այս «տիկ­նանց կազ­մեր» եզրն է որ կ՚ար­ժէ լու­սարձա­կի հակ դնել։ Կա­նանց հա­մար յա­տուկ օր նշա­նակե­լը բա­ցի բազ­մութիւ­նը կան­խե­լէ, ու­նի նաեւ աս­տի­ճանա­կար­գի իմաստ ալ։ Ար­դա­րեւ յա­ճախ կը հան­դի­պինք երի­տասարդնե­րը կամ կա­նայք որոշում կա­յաց­նե­լու իրա­ւասու­թիւն ու­նե­ցող կազ­մե­րէ դուրս բե­րելով «օժան­դակ մար­մին» սահ­մա­նափա­կու­մով ներ­կա­յաց­նե­լու երե­ւոյ­թին։ Իմաս­տը հե­տեւեալն է՝ պա­րոնայք որո­շում պի­տի կա­յաց­նեն եւ տիկ­նայք ալ այդ որո­շու­մի գոր­ծադրման հա­մար պի­տի օժան­դա­կեն իրենց։ Եթէ այս է հիմ­նա­կան պատ­կե­րը եւ այդ պատ­կե­րին թե­լադ­րանքը, նախ եկէք խոս­տո­վանինք որ ան­յա­ջող վար­չա­մեքե­նայի մը մա­սին կը խօ­սինք։

Մէկ կողմ դնենք ընդհա­նուր ըն­կա­լումնե­րը եւ նիւ­թը սահ­մա­նենք մեր հա­մայնքի վար­չա­կան փոր­ձա­ռու­թեան հետ։ Ամե­նայն յստա­կու­թեամբ կա­րելի է ըսել որ ան­յա­ջող եղած է այ­րիշխան հա­մակար­գը։ Շատ ան­գամ «գոր­ծի աս­պա­րէզի մէջ յա­ջողած մար­դիկ» կո­չու­մով փա­ռաբա­նուած այ­րե­րը խորհրդան­շանն են օրէ օր հիւ­ծող հա­մայնքի մը։ Միայն հա­մակեր­պե­լով պե­տու­թեան անօ­րինու­թիւննե­րուն դէմ խնդրո­ղական դիր­քը որ­դեգրած այ­րե­րու հա­մակար­գը առ­կայ նա­հան­ջի գլխա­ւոր պա­տաս­խա­նատուն է։ Այդտեղ պա­տաս­խա­նատո­ւու­թեան բա­ժին ու­նին նաեւ բո­լոր այն կա­նայք, որոնք պա­հան­ջա­տէր ըլ­լա­լու փո­խարէն հա­մակեր­պած են իրենց սահ­մա­նուած հա­տուա­ծով։ Մինչդեռ ար­դի գի­տակ­ցութիւ­նը պի­տի պա­հան­ջէր շատ աւե­լին։ Կինն ալ իր ներդրու­մը պի­տի ու­նե­նար ըն­կե­րային կեան­քի բա­րեփոխ­ման հա­մար մղո­ւած պայ­քա­րին մէջ։ Շատ ան­գամ այ­րե­րը գե­րազան­ցող ու­սում ստա­ցած կի­նը ին­չո՞ւ հա­մար պի­տի սահ­մա­նուի «տիկ­նանց կազմ» եզ­րի թե­լադ­րած ճղճի­մու­թեան մէջ։ Ին­չո՞ւ կի­նը նոյն հա­մար­ձա­կու­թեամբ բա­ժին պի­տի չստանձնէ յա­ռաջըն­թա­ցի մէջ։

Վեր­ջերս գո­յացած է ալ աւե­լի հե­տաքրքրա­կան պատ­կեր մը։ Որոշ հա­մայնքա­յին հաս­տա­տու­թիւննե­րու վար­չութեանց մէջ կա­նայք սկսած են բարձր հա­մեմա­տու­թիւնով ներ­կա­յանա­լու։ Ու­րեմն այդ կազ­մե­րը ներ­կա­յաց­նող կա­նայք ար­դեօք ո՞ր տա­րազով պի­տի մաս­նակցին պատ­րիար­քա­կան շնոր­հա­ւորու­թեան արա­րողու­թեան, հա­մայնքա­յին վա­րի՞չ, թէ «տիկ­նանց կազմ»։

Հա­մաշ­խարհա­յին փոր­ձով գի­տենք թէ կեան­քի բո­լոր ոլորտնե­րու նման ըն­կե­րաքա­ղաքա­կան ապ­րումնե­րու մէջ ալ կի­ները դոյզն իսկ չեն զի­ջեր այ­րե­րուն դի­մաց։ Ու­րեմն ի՞նչ է նշա­նակու­թիւնը «տիկ­նանց կազմ» բա­ցատ­րութեան։ Քա­ղաքակրթու­թիւնը յաղ­թա­հարել սկսած է այս նա­հապե­տական ըն­կա­լու­մը։ Եթէ մենք ալ պի­տի ու­զենք հա­մաշ­խարհա­յին քա­ղաքակրթու­թեան մէջ ար­ժա­նի բա­ժինը ու­նե­նալ, պար­տա­ւոր ենք վե­րաց­նե­լու տիկ­նանց կազմ, երի­տասար­դած կազ­մի նման ան­հիմն ու ժա­մանա­կավ­րէպ ըն­կա­լումնե­րը։

Ցա­ւալին այն է որ այս մէ­կը կը սպա­սենք հա­սարա­կու­թեան ամե­նաաւան­դա­պաշտ հաս­տա­տու­թե­նէն՝ եկեղեցիէն։

Մեկնաբանել