CivilNet Studio.
Վիդեո համագործակցություն | Corporate Video Production


Ցանկանու՞մ եք ձեր լսարանին տեղեկացնել ձեր գործունեության մասին: Մենք կօգնենք ավելի տեսանելի դարձնել ձեր աշխատանքը համատեղ վիդեոնախագծերի միջոցով՝ տեսահոլովակներ, ինֆոգրաֆներ, միջոցառումների տեսագրում և ուղիղ հեռարձակում…

Do you want to bring your vision and work to life and have it stand out from the crowd? We bring innovation, creativity and novel ideas to the world of corporate and promotion video production, infographics, event taping and livestreaming.
CivilNet Studio’s Corporate Video Production service helps businesses, corporations, civil society organizations and grassroots initiatives deliver their unique message and engage with audiences.

Our team of directors, camera operators, script writers and video editors will ensure your corporate video receives the highest level of detail and attention through each stage of the pre- and post-production process.

We promise to deliver your video on schedule while offering some of the most competitive rates in the industry.

Services include:

Documentaries

Event/Conference Taping & Livestreaming

Training Videos

Promotional Videos

PSAs

Infographics

Animated Infographics

Կապվե՛ք մեզ հետ՝

Մեր նախորդ աշխատանքները | Our Previous Works: