Հայաստանցիները ամենակոռումպացված համարում են լրատվամիջոցներին․ հարցման հետքերով

«Հան­րա­յին ըն­կա­լում­նե­րում ա­ռա­վել կո­ռում­պաց­ված կա­ռույց­ներն են ԶԼՄ-ե­րը, դա­տա­վոր­նե­րը և դա­տա­րան­նե­րը, կու­սակ­ցութ­յուն­նե­րը կամ դա­շինք­նե­րը, իսկ ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րից կամ ո­լորտ­նե­րից որ­պես ա­ռա­վել կո­ռում­պաց­ված են ըն­կալ­վում ա­ռող­ջա­պա­հութ­յու­նը, ընտ­րա­կան գործըն­թաց­նե­րը և լ­րատ­վա­մի­ջոց­նե­րը»։ Սրա մասին է վկայում Հե­տա­զո­տա­կան ռե­սուրս­նե­րի կովկաս­յան կենտ­րոն – Հա­յաս­տա­նի (ՀՌԿԿ-­Հա­յաս­տանի)՝ Հայաստանում կոռուպցիայի վերաբերյալ հանրային կարծիքի մասին իրականացրած ուսումնասիրությունը։